Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

(I) Postanowienia ogólne

(1) Sklep internetowy www.pasazfoto.pl naley do firmy Apare spółka z ograniczoną odpowiedzialnocią wpisanej do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla Łodzi ródmiecie w Łodzi (XX wydział gospodarczy krajowego rejestru sdowego) pod numerem KRS: 0000824430; NIP: 7292733054; REGON 385345522; BDO: 000526831; adres siedziby: Reymonta 4, 93-491 Łód, adres poczty elektronicznej: info@pasazfoto.pl, numer telefonu: 501925140 (dalej: Sklep lub Sprzedawca).

(II) Składanie i realizacja zamówienia

(1) Klient owiadcza, e przeczytał i zaakceptował niniejszy REGULAMIN przed złoeniem zamówienia.

(2) Głównym sposobem porozumiewania się obsługi sklepu z Klientem jest poczta elektroniczna.

(3) Klient składa sklepowi propozycję zawarcia umowy poprzez złoenie zamówienia, co jest informacją o jego zamiarze. Sklep wysyła Klientowi e-mail z danymi w celu ich weryfikacji po złoeniu zamówienia poprzez witrynę internetow, co nie jest wiążące i tosame z zawarciem umowy. Sklep przyjmuje ofertę Klienta w postaci złoonego zamówienia poprzez zawarcie z nim umowy w chwili uzgodnienia terminu jego realizacji. Zawartość witryny internetowej nie jest podstawą do traktowania jej jako oferty w rozumieniu KC.

(4) Wiążące dla stron umowy zawieranej midzy sklepem a Klientem są opis i zawierajca podatki cena brutto w złotówkach kupionego produktu w jego karcie w chwili składania zamówienia z wyjtkiem pomyłki w rażącej niezgodnoci z rzeczywistoci.

(5) Klient ma prawo modyfikacji zamówienia do chwili jego wysyłki.

(6) Klient udziela zgody na dostarczenie treci cyfrowych w okolicznociach powodujcych utratę prawa odstpienia od umowy (rozpoczcie wiadczenia powoduje utratę 14-dniowego prawa odstpienia od umowy). Pełna treść wskazanego wyjtku od prawa do odstpienia od umowy znajduje się w punkcie (III) Gwarancja, reklamacja, zwrot.

(7) Termin realizacji zamówienia to ewentualny czas oczekiwania na płatność za zamówienie + dostpność (dni robocze) kupionego produktu w jego karcie w chwili składania zamówienia jako niewiążąca dla stron umowy, szacunkowa informacja o wprowadzeniu go na stan magazynowy + czas dorczenia przesyłki.

(8) Klient potwierdza, e wie, e zamówienie pociga za sobą obowizek zapłaty. (9) Sklep wystawia Klientowi fakturę pro forma na jego prob.

(10) Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji nieopłaconego zamówienia po 7 dniach od wysłania e-maila z numerem konta bankowego po skompletowaniu zamówienia.

(11) Klient zgłasza sklepowi błąd w dowodzie sprzeday w cigu 10 dni kalendarzowych od jego wystawienia.

(12) Sklep oferuje nastpujce formy płatnoci w formularzu zamówienia:

(i) pobranie gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki z produktem (koszt dostawy krajowej: 30.00 zł);

(ii) przedpłata na konto bankowe sklepu do 7 dni od otrzymania e-maila z jego numerem po skompletowaniu zamówienia (koszt dostawy krajowej: 20.00 zł);

(iii) przedpłata na konto bankowe sklepu do 7 dni od otrzymania e-maila z jego numerem po skompletowaniu zamówienia przy dostawie zagranicznej (koszt dostawy zagranicznej: uzgadniany po złoeniu zamówienia wg cennika firmy kurierskiej);

(iv) przelew z odroczonym terminem płatnoci dla odbiorców instytucjonalnych po uzgodnieniu (koszt dostawy krajowej: 20.00 zł);

(v) kredyt w systemie Santander Consumer Bank lub Credit Agricole Bank; (koszt dostawy krajowej: 99.00 zł).

(vi) przedpłata kartą kredytową lub e-przelewem poprzez Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna, wpisany do Rejestru Przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS: 0000824430; NIP: 7292733054; REGON 385345522;

(13) Sklep oferuje nastpujce formy dostawy i jej uiszczane przez Klienta koszty w formularzu zamówienia:

(i) dostawa firmą kurierską DPD / GLS / UPS (koszt dostawy krajowej w zalenoci od wyboru jednej z ww. form płatnoci: 20.00 zł / 30.00 zł);

(ii) dostawa zagraniczna firmą kurierską po przedpłacie na konto bankowe sklepu po otrzymaniu e- maila z jego numerem po skompletowaniu zamówienia (koszt dostawy zagranicznej: uzgadniany po złoeniu zamówienia wg cennika firmy kurierskiej).

(14) Nagroda promocji realizowana jest na wniosek Klienta w terminie 3 miesicy od daty złoenia zamówienia na produkt objty promocj.

(15) Zgodnie z ustawą z dnia 11 wrzenia 2015 r. o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym dystrybutor obowizany jest do nieodpłatnego odbioru zuytego sprztu pochodzcego z gospodarstw domowych w swoich punktach sprzeday, o ile zuyty sprzt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzt sprzedawany.

(16) W przypadku oferowania wymienionych towarów/usług, Sprzedawca informuje na kartach produktów i innych stronach informacyjnych o funkcjonalnoci towarów z elementami cyfrowymi, treci cyfrowych lub usług cyfrowych oraz majcych zastosowanie technicznych rodkach ich ochrony, a take o majcych znaczenie kompatybilnoci i interoperacyjnoci towarów z elementami cyfrowymi, treci cyfrowych lub usług cyfrowych.

(17) W przypadku umoliwienia przez Sprzedawcę dostpu do wystawionych przez konsumentów opinii o produktach, Sprzedawca zapewnia informacje o tym, czy i w jaki sposób zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy uywali danego produktu lub go nabyli

(III) Gwarancja, reklamacja, zwrot

(1) Podstawa i zakres odpowiedzialnoci Sprzedawcy wzgldem Klienta, jeeli sprzedany Produkt ma wadę są okrelone powszechnie obowizujcymi przepisami prawa, w szczególnoci ustawą o prawach konsumenta. Dla Umów Sprzeday zawartych do dnia 31 grudnia 2022 roku podstawa i zakres odpowiedzialnoci Sprzedawcy wobec Klienta wynikają w szczególnoci z Kodeksu Cywilnego (w szczególnoci z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku zastosowanie znajdują postanowienia opisane poniej.

(2) W razie braku zgodnoci towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia okrelone w obowizujcych przepisach prawa, w szczególnoci w ustawie o prawach konsumenta. Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialnoci przedsibiorcy za zgodność świadczenia z umow. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona. Konsument przyjmuje do wiadomoci, e w przypadku, gdy towar jest sprzedawany jako posiadajcy wad, jest ona opisana w treci karty produktu.

(3) Adresem do przesłania reklamacji oraz reklamowanego towaru jest adres magazynu sklepu: Magazyn Point Of View Apare spółka z ograniczoną odpowiedzialnocią - Julianowska 37, 05- 500 Piaseczno. Reklamację mona złoyć również pod adresem poczty elektronicznej: info@pasazfoto.pl. Pismo powinno zawierać imi, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej Klienta, datę zawarcia umowy stanowicej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, żądania Klienta i wszelkie okolicznoci uzasadniajce reklamacj.

(4) W przypadku Klienta niebdcego konsumentem, ani przedsibiorcą dokonujcym zakupu niezwizanego z jego działalnocią zawodow, koszt dostarczenia ponosi Klient.

(5) Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okolicznoci dotyczcych przedmiotu reklamacji, w szczególnoci rodzaju i daty wystpienia wady; (2) żądania klienta – moe to być wymiana lub naprawa, albo pod pewnymi warunkami owiadczenie o obnieniu ceny lub odstpieniu od umowy; oraz (3) danych kontaktowych składajcego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc. Powysze wymogi mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złoonych z pominiciem zalecanego opisu reklamacji.

(6) Towar jest zgodny z umow, jeeli zgodne z umową pozostają w szczególnoci jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostpność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

(7) Jeeli towar jest niezgodny z umow, konsument możądać jego naprawy lub wymiany.

(8) Sprzedawca moe dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsibiorca moe dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeeli doprowadzenie do zgodnoci towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemoliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsibiorcy. Jeeli naprawa i wymiana są niemoliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsibiorcy, moe on odmówić doprowadzenia towaru do zgodnoci z umow.

(9) Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsdnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodnoci z umow, i bez nadmiernych niedogodnoci dla konsumenta, uwzgldniajc specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególnoci koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

(10) Konsument udostpnia Sprzedawcy towar podlegajcy naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowizany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który nastpnie został wymieniony.

(11) W okrelonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument moe złoyć owiadczenie o obnieniu ceny albo odstpieniu od umowy. W szczególnoci dotyczy to sytuacji w której przedsibiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodnoci towaru z umową lub nie doprowadził do zgodnoci towaru z umow.

(12) Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty nalene wskutek skorzystania z prawa obnienia ceny niezwłocznie, nie póniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania owiadczenia konsumenta o obnieniu ceny.

(13) W razie odstpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie póniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

(14) Konsument nie moe odstpić od umowy, jeeli brak zgodnoci towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa sie brak zgodnoci towaru z umową jest istotny.

(15) Przedsibiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodnoci towaru z umową istniejcy w chwili jego dostarczenia i ujawniony w cigu dwóch lat od tej chwili, chyba e termin przydatnoci towaru do uycia, okrelony przez przedsibiorc, jego poprzedników prawnych lub osoby działajce w ich imieniu, jest dłuszy.

(16) Domniemywa sie brak zgodnoci towaru z umow, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie mona pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodnoci towaru z umow.

(17) Sprzedawca jest obowizany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

(18) Powysze postanowienia dotyczce konsumentów stosuje się do osoby fizycznej zawierajcej umowę bezporednio zwizaną z jej działalnocią gospodarcz, gdy z treci tej umowy wynika, e nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikajcego w szczególnoci z przedmiotu wykonywanej przez nią działalnoci gospodarczej, udostpnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoci Gospodarczej.

(19) Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczcym umów o dostarczanie treci cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodnoci z umową treci cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób cigły, który wystpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie moe być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa sie brak zgodnoci treci cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystpił w tym czasie, jeeli w tym czasie się ujawnił.

(20) Klient ma moliwość skorzystania z pozasdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sdem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (informacje o sposobie dostpu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich"), jak również poprzez unijną platformę internetową ODR (online dispute resolution) dostpną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(21) Gwarancji na sprawność kupionego produktu podczas jej biegu udziela producent, importer bdź sprzedawca.

(22) W przypadku wadliwoci kupionego produktu prosimy o dołączenie wystawionego przez firmę Apare spółka z ograniczoną odpowiedzialnocią dowodu sprzeday, podczas biegu gwarancji serwis dokona bezpłatnej naprawy gwarancyjnej.

(23) Serwis ma prawo odmowy wykonania bezpłatnego serwisu gwarancyjnego po przedłoeniu ww. dokumentu niekompletnego bdź zmienionego po zakupie produktu przez Klienta od firmy Apare spółka z ograniczoną odpowiedzialnoci

(24) Serwis zamiast naprawy wadliwego produktu ma prawo jego wymiany na inny sprawny produkt tego samego rodzaju o co najmniej takiej samej jakoci jak przed usterk.

(25) Przed naprawą serwisową odpowiedzialnocią Klienta jest zarchiwizowanie, przetrzymywanie kopii zapasowych programów komputerowych i danych oraz powtórne ich wprowadzenie po naprawie serwisowej.

(26) Gwarancja na kupiony produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikajcych z niezgodnoci kupionego produktu z umową ani nie narusza jego praw wynikajcych z właciwego obowizujcego pastwowego prawa jak również praw w stosunku do firmy Apare spółka z ograniczoną odpowiedzialnocią wynikajcych z umowy kupna- sprzeday.

(27) W przypadku braku właciwej pastwowej legislacji gwarancja staje się środkiem prawnym dla Klienta i firma Apare spółka z ograniczoną odpowiedzialnocią nie zostanie pocignita do odpowiedzialnoci za uboczne bdź incydentalne szkody wynikajce z naruszenia zarówno cile okrelonej jak i dorozumianej gwarancji dla kupionego produktu.

(28) Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium RP.

(29) Odstpstwo od warunków gwarancji okrelonych w reklamie na niekorzyść konsumenta jest bezskuteczne, chyba e owiadczenie gwarancyjne złoone w reklamie przed zawarciem umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób.

(30) Zgodnie z art. 27. ustawy z 30.05.2014 o prawach konsumenta konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsibiorstwa, moe w terminie 14 dni odstpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjtkiem kosztów okrelonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
Punkt ten stosuje si
ę stosuje się take dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną zawierajcą umowę bezporednio zwizaną z jej działalnocią gospodarcz, gdy z treci tej umowy wynika, e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikajcego w szczególnoci z przedmiotu wykonywanej przez nią działalnoci gospodarczej, udostpnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoci Gospodarczej.

(31) Termin do odstpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Pastwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewonik i wskazana przez Pastwa weszła w posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa odstpienia od umowy, muszą Pastwo poinformować nas, Magazyn Point Of View Apare spółka z ograniczoną odpowiedzialnocią - Julianowska 37, 05-500 Piaseczno - info@pasazfoto.pl, o swojej decyzji o odstpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego owiadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczn). Mogą Pastwo również wypełnić i przesłać formularz odstpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne owiadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: http://www.pasazfoto.pl/contact_us.php. Jeeli skorzystają Pastwo z tej moliwoci, przelemy Pastwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstpieniu od umowy na trwałym noniku (na przykład pocztą elektroniczn). Aby zachować termin do odstpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Pastwo informację dotyczcą wykonania przysługujcego Pastwu prawa odstpienia od umowy przed upływem terminu do odstpienia od umowy. W przypadku odstpienia od niniejszej umowy zwracamy Pastwu wszystkie otrzymane od Pastwa płatnoci, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjtkiem dodatkowych kosztów wynikajcych z wybranego przez Pastwa sposobu dostarczenia innego niż najtaszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w kadym przypadku nie póniej niż 14 dni od dnia, w którym zostalimy poinformowani o Pastwa decyzji o wykonaniu prawa odstpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatnoci dokonamy przelewem bankowym na wskazany przez Pastwa rachunek w Polsce. Proszę odesłać lub przekazać nam towar, niezwłocznie, a w kadym razie nie póniej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Pastwo o odstpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeeli odelą Pastwo towar przed upływem terminu 14 dni. Bdą Pastwo musieli ponieść bezporednie koszty zwrotu towaru. Odpowiadają Pastwo tylko za zmniejszenie wartoci towaru wynikajce z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

(32) WZÓR FORMULARZA ODSTPIENIA OD UMOWY

(formularz ten mona wypełnić i odesłać tylko w przypadku chci odstpienia od umowy) - Adresat: Magazyn Point Of View Apare spółka z ograniczoną odpowiedzialnocią - Julianowska 37, 05-500 Piaseczno - info@pasazfoto.pl - Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym odstpieniu od umowy sprzeday nastpujcych towarów (*) umowy dostawy nastpujcych towarów (*) umowy o dzieło polegajcej na wykonaniu nastpujcych towarów (*) / o wiadczenie nastpujcej usługi (*)
- Data
- dane kontaktowe
Podpis konsumenta(-ów) (tylko je
eli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
(*) Niepotrzebne skre
li.

(33) Zgodnie z art. 38. ustawy z 30.05.2014 o prawach konsumenta prawo odstpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsibiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(i) o wiadczenie usług, za które konsument jest zobowizany do zapłaty ceny, jeeli przedsibiorca wykonał w pełni usługę za wyraną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spełnieniu wiadczenia przez przedsibiorcę utraci prawo odstpienia od umowy, i przyjął to do wiadomoci;

(ii) w której cena lub wynagrodzenie zaley od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsibiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystpić przed upływem terminu do odstpienia od umowy;

(iii) w której przedmiotem wiadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(iv) w której przedmiotem wiadczenia jest towar ulegajcy szybkiemu zepsuciu lub majcy krótki termin przydatnoci do uycia;

(v) w której przedmiotem wiadczenia jest towar dostarczany w zapiecztowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie mona zwrócić ze wzgldu na ochronę zdrowia lub ze wzgldów higienicznych, jeeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(vi) w której przedmiotem wiadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze wzgldu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(vii) w której przedmiotem wiadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeday, a których dostarczenie moe nastpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zaley od wahań na rynku, nad którymi przedsibiorca nie ma kontroli;

(viii) w której konsument wyranie żądał, aby przedsibiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeeli przedsibiorca wiadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbdne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

(ix) w której przedmiotem wiadczenia są nagrania dwikowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecztowanym opakowaniu, jeeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(x) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjtkiem umowy o prenumerat;

(xi) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(xii) o wiadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług zwizanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeeli w umowie oznaczono dzień lub okres wiadczenia usługi;

(xiii) o dostarczanie treci cyfrowych niedostarczanych na noniku materialnym, za które konsument jest zobowizany do zapłaty ceny, jeeli przedsibiorca rozpoczął świadczenie za wyraną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spełnieniu wiadczenia przez przedsibiorcę utraci prawo odstpienia od umowy, i przyjął to do wiadomoci, a przedsibiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;

(xiv) owiadczenie usług, za które konsument jest zobowizany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyranie zażądał od przedsibiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraną i uprzednią zgodą konsumenta.

(IV) Polityka prywatnoci

(1) Klient składajcy zamówienie wyraa zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych przez sklep w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnej reklamacji, zwrotu

i nastpnych zamówień zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Ich zakres jest minimalny i niezbdny do ww. celów i nie są one przetwarzane ani wykorzystywane w adnym innym celu.

(2) Klient składajcy zamówienie wyraa zgodę na udostpnienie swojego adresu e-mailowego Grupie Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych przez sklep i Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu otrzymania ankiety z opinią o transakcji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Ich zakres jest minimalny i niezbdny do ww. celu i nie są one przetwarzane ani wykorzystywane w adnym innym celu.

(3) Dane osobowe w bazie sklepu są przetwarzane i wykorzystywane dla jego potrzeb, nie są i nie bdą udostpnione innym podmiotom z wyjtkiem przewonika w celu dostarczenia zamówienia i ewentualnego operatora płatnoci w celu obsługi płatnoci ratalnej zamówienia, są chronione przed dostpem osób nieupowanionych. Klient ma prawo wgldu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania ich udostpniania, przetwarzania, wykorzystywania i usunicia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

(4) Zgodnie z ustawą z 18.07.2002 o wiadczeniu usług drogą elektroniczną sklep nie wyle Klientowi materiałów marketingowych drogą elektroniczną bez jego zgody, a na jego probę zmodyfikuje bdź usunie jego dane osobowe. Klient niezalenie od moliwoci złoenia zamówienia posiada moliwość zapisania się na wysyłany e-mailem biuletyn z materiałami marketingowymi (m.in. tj. promocje, nowoci, bestsellery, zapowiedzi). Zapisanie się na niego jest dobrowolne i niepowizane ze zgodą na adną interakcję sklepu z Klientem, w szczególnoci z zawarciem umowy. Klient zapisany na biuletyn ma prawo samodzielnego wypisania się z niego i usunicia swojego adresu e-mailowego z bazy jego adresatów poprzez kliknicie w link w kadym biuletynie.

(5) Klient ma prawo poruszania się po sklepie bez identyfikacji danych osobowych.

(6) Sklep jest uczestnikiem programu "Zaufane Opinie" w ramach usługi wiadczonej przez firmę Ceneo Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sdowego) pod numerem KRS: 0000824430; NIP: 7292733054; REGON 385345522, adres siedziby: Grunwaldzka 182, 60166 Pozna, polegajcej na przesyłaniu przez Ceneo do uytkowników za porednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od uytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez uytkownika w sklepie, a take na zamieszczaniu w serwisie dostpnym w domenie www.ceneo.pl opinii wyraonych przez uytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

(7) Klient dokonujcy zakupu w sklepie moe dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mailowego, do Ceneo, oraz na przetwarzanie ich przez Ceneo wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wspomnianej w punkcie (6).

(8) Cookies

(i) Cookies to pliki z cyfr i liter załadowane na urzdzenie (np. komputer, tablet, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej, które pozwalają jej na rozpoznanie uytkownika i zapamitanie jego preferencji (np. jzyka), by nie musiał ustawiać ich za kadym razem, kiedy z niej korzysta.

(ii) Cookies uywane w sklepie internetowym www.pasazfoto.pl:

(A) tymczasowe pliki zwizane z daną sesj: istnieją na urzdzeniu do zamknicia przegldarki i pozwalają stronie zapamita, co wybrał uytkownik na poprzedniej stronie, by uniknął ponownego wpisywania informacji;

(B) informacje o ruchu na stronie: uywane do dostarczania informacji o ruchu na stronie i sposobie jej wykorzystania przez uytkownika, wyłącznie do zbierania statystyk dotyczcych ruchu na stronie. Do zbierania tych danych uywane są narzdzia Google Analytics.

(iii) Usuwanie cookies: standardowo oprogramowanie do przegldania stron (np. Firefox, Internet Explorer) domylnie dopuszcza umieszczanie cookies na urzdzeniu. Uytkownik moe zmienić dotyczce ich ustawienia, okrelajc warunki przechowywania cookies i uzyskiwania przez nie dostpu do urzdzenia za pomocą ustawień przegldarki internetowej, by blokować automatyczną obsługę cookies bdź informować o zamieszczeniu ich na nim. Informacje o moliwoci i sposobie obsługi cookies dostpne są w ustawieniach przegldarki. Ograniczenie ich stosowania moe wpłynąć na funkcje dostpne na stronie.

(iv) W sklepie cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o uytkowniku i jego ledzenia ani nie przechowują jego danych osobowych, pozwalajcych na personalną identyfikację uytkownika, i innych informacji.

(9) Administratorem i inspektorem danych osobowych jest firma Apare spółka z ograniczoną odpowiedzialnocią wpisana do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla Łodzi ródmiecie w Łodzi (XX wydział gospodarczy krajowego rejestru sdowego) pod numerem KRS: 0000824430; NIP: 7292733054; REGON 385345522; BDO: 000526831, adres siedziby: Reymonta 4, 93-491 Łód.

(10)

(i) Niniejsza Polityka Prywatnoci zawiera informacje dotyczce zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystajcych z serwisu (zwanymi dalej: „Uytkownikami”) bdcego własnocią spółki APARE sp. z o.o., znajdujcego się pod adresem www.pasazfoto.pl (zwanym dalej „Serwisem”) oraz politykę plików cookies.

(ii) Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uytkowników jest APARE sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla Łodzi ródmiecie w Łodzi (XX wydział gospodarczy krajowego rejestru sdowego) pod numerem KRS: 0000824430; NIP: 7292733054; REGON 385345522; BDO: 000526831, adres siedziby: Reymonta 4, 93-491 Łód, adres poczty elektronicznej: info@pasazfoto.pl, numer telefonu: 501925140., zwany dalej „Administratorem”.

(iii) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporzdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych).

(iv) Pozyskiwanie informacji o Uytkownikach Serwisu i ich zachowaniu odbywa się w nastpujcy sposób:

(A) poprzez dane wprowadzone dobrowolnie przez Uytkowników w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisie (w tzw. sidebarach, formularzach kontaktowych oraz innych formularzach na naszej stronie),

(B) poprzez zapisywanie w urzdzeniach kocowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”), (C) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

(v) Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Uytkowników, przy czym Serwis moe zbierać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP, przegldarka).

(vi) W serwisie wykorzystywany jest protokół szyfrowania komunikacji (SSL), którego celem jest zapewnienie najwyszych standardów bezpieczestwa.

(11)

(i) Pliki cookies zwane take „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamici urzdzenia wykorzystywanego do przegldania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskujc do nich odpowiedni dostp.

(ii) Niniejsza strona internetowa www.pasazfoto.pl oraz wszystkie jej podstrony oraz subdomeny korzystają z plików cookies wyłącznie w celach: (a) tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć w jaki sposób uywany jest Serwis oraz pomagają w jego rozwoju, (b) optymalizacji stron internetowych pod ktem rónych urzdzeń i przegldarek, (c) mierzenia skutecznoci prowadzonych akcji i działań reklamowych, a take dopasowania treci i form reklam,

wywietlanych zarówno na stronie Serwisu jak i np. w sieci reklamowej Google (wicej szczegółów: https://support.google.com/adwords/answer/2407785);

(iii) W zwizku z powyszym część danych moe być przekazywana za porednictwem narzdzi, z których korzystamy, do zewntrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Uytkownika lub przesłanymi za pomocą narzdzi, z których sam korzysta. Poniej znajduje się lista partnerów z którymi współpracujemy:

(A) Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),

(B) Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

(C) Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

(D) Hotjar (administrator cookies: Hotjar Limited z siedzibą na Malcie),

(E) Smarsupp (administrator cookies: Smartsupp.com, s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej),

(F) Albacross (administrator cookies: Albacross Nordic AB z siedzibą w Szwecji.

(iv) Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

(A) sesyjne – pozostają na urzdzeniu Uytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przegldarki internetowej,

(B) stałe – pozostają na urzdzeniu Uytkownika przez okrelony czas albo do momentu ich rcznego usunicia przez uytkownika.

(v) Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przegldania niniejszej strony internetowej www.pasazfoto.pl i jej podstron lub subdomen, istnieje moliwość okrelenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostpu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególnoci moliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

(vi) W celu zmiany ustawień zwizanych z obsługą plików cookies naley odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przegldania niniejszej strony internetowej www.pasazfoto.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie mona uzyskać korzystajc z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktujc się z jego dostawc.

(vii) Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przegldania niniejszej strony internetowej www.pasazfoto.pl i jej podstron, stanowi w myl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyraenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyej okrelonych.

(12)

(i) Informacje o niektórych zachowaniach Uytkowników są zapisywane po stronie serwera. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia wydajnoci hostingu.

(ii) Przegldane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać inne parametry takie jak czas nadejcia zapytania oraz wysłania odpowiedzi, napotkane błędy, informacja o adresie IP uytkownika oraz wykorzystywanej przez niego przegldarce. Wszystkie zebrane dane

nie są powizane z konkretnymi osobami przegldajcymi Serwis, a ich wykorzystanie ma na celu tylko i wyłącznie efektywne administrowanie serwerem.

(13)

(i) Przetwarzanie danych osobowych Uytkowników Serwisu, o których mowa w § 1 ust. 4 powyej, nastpuje wyłącznie w celu, w jakim niniejsze dane zostały wprowadzone przez Uytkownika Serwisu do Serwisu za uprzednią jego zgod, w tym:

(A) w celu sporzdzenia wyceny usługi i wysłania oferty handlowej,

(B) w celu obsługi zgłoszenia, kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Uytkownika Serwisu,

(C) wypełniania przez Administratora obowizków, które nakładają na niego przepisy prawa,

(D) wypełniania przez Administratora prawnie usprawiedliwionych celów (np. prowadzenia działań marketingowych), realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolnoci osoby, które dane dotycz.

(ii) Odbiorcami danych osobowych Uytkowników Serwisu są podmioty współpracujce z Administratorem w zakresie niezbdnym do realizacji celów wskazanych w § 4 ust. 1 powyej oraz podmioty przetwarzajce dane w naszym imieniu, tj. podmioty obsługujce systemy informatyczne, podmioty wiadczce usługi doradcze, usługi ksigowe i prawne.

(iii) Na podstawie niniejszej Polityki Prywatnoci Administrator bdzie gromadził część lub wszystkie z danych wymienionych niej:

(A) imię i nazwisko,

(B) nazwę i adres firmy lub osoby ficzynej,

(C) numer telefonu kontaktowego,

(D) adres e-mail,

(E) adresy IP,

(F) adres www strony Uytkownika,

(G) informacje komplementarne, dotyczce prowadzonego przez Uytkownika biznesu.

(iv) Dostp do danych osobowych mają wyłącznie osoby posiadajce nadane przez Administratora upowanienia.

(v) Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostpnione odpowiednim organom pastwa.

(vi) Zgromadzone dane Uytkowników bdą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to dozwolone ze wzgldów prawnych i regulacyjnych (w tym np. ksigowo-rachunkowych) oraz niezbdne ze wzgldu na usprawiedliwioną realizację celów wskazanych § 4 ust. 1.

(vii) Administrator kontaktować się bdzie z Uytkownikiem za porednictwem poczty elektronicznej, telefonu.

(viii) Administrator jest odpowiedzialny za uycie odpowiednich rodków technicznych i organizacyjnych majcych na celu zapewnienie bezpieczestwa danych przekazanych przez Uytkowników Serwisu, w szczególnoci uniemoliwiajcych dostp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegajcych utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

(ix) Uytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, gdy uznaje przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z 17 kwietnia 2016 r.

(x) Uytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostpu do treci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, usunicia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz cofnicia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem

(xi) W razie wszelkich pyta, wtpliwoci, zastrzeeń lub reklamacji dotyczcych polityki prywatnoci, a take w przypadku realizacji uprawnień opisanych powyej prosimy o kontakt info@pasazfoto.pl

(V) Postanowienia kocowe

(1) Zgodnie z art. 2. pkt. 5. ustawy z 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym przez kodeks dobrych praktyk rozumie się zbiór zasad postpowania, a w szczególnoci norm etycznych i zawodowych, przedsibiorców, którzy zobowizali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub wikszej liczby praktyk rynkowych. Klient moe zapoznać się z nim w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

(2) Treść niniejszego regulaminu stanowi część treci umowy zawieranej midzy sklepem a Klientem i jest wiążąca dla jej stron od chwili uzgodnienia terminu realizacji zamówienia.

(VI) Recycling i informacja o kwestiach rodowiskowych
INFORMACJA O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH
Informujemy, 
e w myl ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888, z pón. zm.):
1) Opakowania stosowane przez Spó
łkę mogą obejmować opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, stali i aluminium, drewna, materiałów naturalnych i materiałów wielomateriałowych.
2) Spó
łka nie ma prawnego obowizku i nie prowadzi zbiórki odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach.
3) Opakowania po produktach oferowanych przez Spó
łkę naley zagospodarować we własnym zakresie poprzez ich umieszczenie w odpowiednim pojemniku na odpady lub przekazanie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z zasadami gospodarki odpadami obowizujcymi w przedsibiorstwie lub zgodnie z regulaminem utrzymania czystoci i porzdku obowizujcym w Gminie.
4) Zabronione jest umieszczanie odpadów opakowaniowych w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów oraz zagospodarowanie zu
ytych opakowań po produktach oferowanych przez Spółkę w inny, niezgodny z przepisami prawnymi, sposób.

INFORMACJA O ZUYTYCH BATERIACH I AKUMULATORACH
Informujemy, 
e w myl ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 Nr 79 poz. 666, z pón. zm.):
1) Sprzedawca detaliczny baterii i akumulatorów przeno
nych, którego powierzchnia sprzeday w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przekracza 25 m2, oraz sprzedawca hurtowy baterii i akumulatorów przenonych jest obowizany do przyjcia selektywnie zebranych zuytych baterii i akumulatorów przenonych od uytkownika kocowego oraz sprzedawcy detalicznego, bez moliwoci żądania od niego zapłaty za ich przyjcie oraz przekazania zuytych baterii i zuytych akumulatorów sprzedawcy hurtowemu lub zbierajcemu zuyte baterie lub zuyte akumulatory. Apare Spółka z ograniczonodpowiedzialnocią jest z tego obowizku zwolniona.
2) U
ytkownik kocowy moe take przekazać zuyte baterie i akumulatory przenone zbierajcemu zuyte baterie lub akumulatory lub do miejsc odbioru.
3) Zabronione jest umieszczanie zu
ytych baterii i akumulatorów wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku.

INFORMACJA O ZUYTYM SPRZCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
Informujemy, 
e w myl ustawy z dnia 11 wrzenia 2015 roku o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688, z pón. zm.):
1) Dystrybutor obowi
zany jest do nieodpłatnego odbioru zuytego sprztu pochodzcego z gospodarstw domowych w punkcie sprzeday, o ile zuyty sprzt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzt sprzedawany.
2) Dystrybutor, dostarczaj
c nabywcy sprzt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowizany jest do nieodpłatnego odbioru zuytego sprztu pochodzcego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprztu, o ile zuyty sprzt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzt dostarczony.
3) Dystrybutor prowadz
cy jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzeday w rozumieniu

art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszcej co najmniej 400 m2 powiconej sprzeday sprztu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowizany do nieodpłatnego przyjcia w tej jednostce lub w jej bezporedniej bliskoci zuytego sprztu pochodzcego z gospodarstw domowych, którego aden z zewntrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez koniecznoci zakupu nowego sprztu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

4) Zabronione jest zbieranie niekompletnego zuytego sprztu oraz części pochodzcych ze zuytego sprztu podmiotowi niebdcemu:
• dystrybutorem prowadz
cym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzeday w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynoszcej co najmniej 400 m2 powiconej sprzeday sprztu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;

• prowadzcym zakład przetwarzania;
• odbieraj
cym odpady komunalne od włacicieli nieruchomoci lub prowadzcym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach.
5) Zabronione jest umieszczania zu
ytego sprztu łącznie z innymi odpadami.

6) Zuyty sprzt mona take przekazać do uprawnionych punktów zbierania, w szczególnoci do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z zasadami gospodarki odpadami obowizujcymi w przedsibiorstwie lub zgodnie z regulaminem utrzymania czystoci i porzdku obowizujcym w Gminie.

7) Zagospodarowanie przez gospodarstwa domowe zuytego sprztu, w sposób zgodny z przepisami prawa, pełni waną rolę w przyczynianiu się do ponownego uycia i odzysku, w tym recyklingu, zuytego sprztu.

Szczegółowe informacje dotyczce lokalizacji punktów zbierania, w tym godzin ich otwarcia powinny zostać udostpnione przez Urzd Gminy.

Informacja dla uytkowników o prawidłowych zasadach postpowania ze zuytym sprztem elektrycznym i elektronicznym

• Zostaw zuyty sprzt w sklepie, w którym kupujesz nowe urzdzenie - dotyczy sprztu tego samego rodzaju i pełnicego tą samą funkcj.
• Zostaw ma
łogabarytowy zuyty sprzt w duym markecie (pow. sprzeday sprztu pow. 400 m2) sprzedajcym urzdzenia bez koniecznoci kupowania nowego.

  • ·  Oddaj zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy..

  • ·  Odnieś zuyty sprzt do punktu zbierania. Informację o najbliej lokalizacji znajdziecie Pastwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzdu gminy.

· Zostaw sprzt w punkcie serwisowym. Jeeli naprawa sprztu jest nieopłacalna lub niemoliwa ze wzgldów technicznych, serwis jest zobowizany do nieodpłatnego przyjcia tego urzdzenia.
Symbol selektywnego zbierania zu
ytego sprztu

Symbol przekrelonego kosza na mieci umieszczany na sprzcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, e produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowizkiem uytkownika jest przekazanie zuytego sprztu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właciwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednoczenie, e sprzt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. PAMITAJMY:

Nie wolno wyrzucać zuytego sprztu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne.

Odpowiednie postpowanie ze zuytym sprztem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla rodowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Jednoczenie oszczdzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystujc powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprztu.