Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

(I) Postanowienia ogólne

(1) Sklep internetowy www.pasazfoto.pl należy do firmy Apare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi (XX wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego) pod numerem KRS: 0000824430; NIP: 7292733054; REGON 385345522; BDO: 000526831; adres siedziby: Reymonta 4, 93-491 Łódź, adres poczty elektronicznej: info@pasazfoto.pl, numer telefonu: 501925140

(II) Składanie i realizacja zamówienia

(1) Klient oświadcza, że przeczytał i zaakceptował niniejszy REGULAMIN przed złożeniem zamówienia.

(2) Głównym sposobem porozumiewania się obsługi sklepu z Klientem jest poczta elektroniczna.

(3) Klient składa sklepowi propozycję zawarcia umowy poprzez złożenie zamówienia, co jest informacją o jego zamiarze. Sklep wysyła Klientowi e-mail z danymi w celu ich weryfikacji po złożeniu zamówienia poprzez witrynę internetową, co nie jest wiążące i tożsame z zawarciem umowy. Sklep przyjmuje ofertę Klienta w postaci złożonego zamówienia poprzez zawarcie z nim umowy w chwili uzgodnienia terminu jego realizacji. Zawartość witryny internetowej nie jest podstawą do traktowania jej jako oferty w rozumieniu KC.

(4) Wiążące dla stron umowy zawieranej między sklepem a Klientem są opis i zawierająca podatki cena brutto w złotówkach kupionego produktu w jego karcie w chwili składania zamówienia z wyjątkiem pomyłki w rażącej niezgodności z rzeczywistością.

(5) Klient ma prawo modyfikacji zamówienia do chwili jego wysyłki.

(6) Klient udziela zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy (skorzystanie z treści cyfrowych powoduje utratę 14-dniowego prawa odstąpienia od umowy).

(7) Termin realizacji zamówienia to ewentualny czas oczekiwania na płatność za zamówienie + dostępność (dni robocze) kupionego produktu w jego karcie w chwili składania zamówienia jako niewiążąca dla stron umowy, szacunkowa informacja o wprowadzeniu go na stan magazynowy + czas doręczenia przesyłki.

(8) Klient potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. (9) Sklep wystawia Klientowi fakturę pro forma na jego prośbę.

(10) Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji nieopłaconego zamówienia po 7 dniach od wysłania e-maila z numerem konta bankowego po skompletowaniu zamówienia.

(11) Klient zgłasza sklepowi błąd w dowodzie sprzedaży w ciągu 10 dni kalendarzowych od jego wystawienia.

(12) Sklep oferuje następujące formy płatności w formularzu zamówienia:

(i) pobranie gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki z produktem (koszt dostawy krajowej: 30.00 zł);

(ii) przedpłata na konto bankowe sklepu do 7 dni od otrzymania e-maila z jego numerem po skompletowaniu zamówienia (koszt dostawy krajowej: 20.00 zł);

(iii) przedpłata na konto bankowe sklepu do 7 dni od otrzymania e-maila z jego numerem po skompletowaniu zamówienia przy dostawie zagranicznej (koszt dostawy zagranicznej: uzgadniany po złożeniu zamówienia wg cennika firmy kurierskiej);

(iv) przelew z odroczonym terminem płatności dla odbiorców instytucjonalnych po uzgodnieniu (koszt dostawy krajowej: 20.00 zł);

(v) kredyt w systemie Santander Consumer Bank lub Credit Agricole Bank; (koszt dostawy krajowej: przy kredycie na 100% wartości zamówienia w zależności od wyboru jednej z nw. form dostawy – 20.00 zł; przy wpłacie własnej w zależności od wyboru jednej z ww. form płatności – 20.00 zł / 30.00 zł).

(vi) przedpłata kartą kredytową lub e-przelewem poprzez Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000824430; NIP: 7292733054; REGON 385345522;

(13) Sklep oferuje następujące formy dostawy i jej uiszczane przez Klienta koszty w formularzu zamówienia:

(i) dostawa firmą kurierską DPD / GLS / UPS (koszt dostawy krajowej w zależności od wyboru jednej z ww. form płatności: 20.00 zł / 30.00 zł);

(ii) dostawa zagraniczna firmą kurierską po przedpłacie na konto bankowe sklepu po otrzymaniu e- maila z jego numerem po skompletowaniu zamówienia (koszt dostawy zagranicznej: uzgadniany po złożeniu zamówienia wg cennika firmy kurierskiej).

(14) Nagroda promocji realizowana jest na wniosek Klienta w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zamówienia na produkt objęty promocją.

(15) Zgodnie z ustawą z 29.07.2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Klient ma prawo zwrotu zużytego sprzętu do sklepu, w którym kupił produkt elektryczny bądź elektroniczny tego samego rodzaju, poprzez wysyłkę na swój koszt po uzgodnieniu na adres siedziby sklepu.

(III) Gwarancja, reklamacja, zwrot

(1) Sklep ma obowiązek dostarczyć rzecz bez wad.

(2) Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce "Rozstrzyganie sporów

konsumenckich"), jak również poprzez unijną platformę internetową ODR (online dispute resolution) dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(3) Gwarancji na sprawność kupionego produktu podczas jej biegu udziela producent, importer bądź sprzedawca.

(4) W przypadku wadliwości kupionego produktu podczas biegu gwarancji serwis dokona bezpłatnej naprawy gwarancyjnej po przedłożeniu wystawionego Klientowi przez firmę Apare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oryginału dowodu sprzedaży.

(5) Serwis ma prawo odmowy wykonania bezpłatnego serwisu gwarancyjnego po przedłożeniu ww. dokumentu niekompletnego bądź zmienionego po zakupie produktu przez Klienta od firmy Apare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(6) Serwis zamiast naprawy wadliwego produktu ma prawo jego wymiany na inny sprawny produkt tego samego rodzaju o co najmniej takiej samej jakości jak przed usterką.

(7) Przed naprawą serwisową odpowiedzialnością Klienta jest zarchiwizowanie, przetrzymywanie kopii zapasowych programów komputerowych i danych oraz powtórne ich wprowadzenie po naprawie serwisowej.

(8) Gwarancja na kupiony produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności kupionego produktu z umową ani nie narusza jego praw wynikających z właściwego obowiązującego państwowego prawa jak również praw w stosunku do firmy Apare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynikających z umowy kupna-sprzedaży.

(9) W przypadku braku właściwej państwowej legislacji gwarancja staje się środkiem prawnym dla Klienta i firma Apare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za uboczne bądź incydentalne szkody wynikające z naruszenia zarówno ściśle określonej jak i dorozumianej gwarancji dla kupionego produktu.

(10) Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium RP.

(11) Reklamację należy złożyć na piśmie, wraz z którym należy dostarczyć reklamowany produkt na adres siedziby magazynu sklepu: Magazyn Point Of View nr 6 Apare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Kawęczyn 76, 05507 Słomczyn. Reklamację można złożyć również pod adresem poczty elektronicznej: info@pasazfoto.pl. Pismo powinno zawierać imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej Klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, żądania Klienta i wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Sklep rozpatruje reklamację do 14 dni od jej otrzymania w prawidłowej postaci i wysyła odpowiedź na nią na podany przez Klienta adres bądź adres poczty elektronicznej.
Zawarte postanowienia dotyczące reklamacji przez konsumenta stosuje się także dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

(12) Zgodnie z art. 27. ustawy z 30.05.2014 o prawach konsumenta konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. 
Punkt ten stosuje się stosuje się także dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

(13) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, Magazyn Point Of View nr 6 Apare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Kawęczyn 76, 05507 Słomczyn - info@pasazfoto.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: http://www.pasazfoto.pl/contact_us.php. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem bankowym na wskazany przez Państwa rachunek w Polsce. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

(14) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten można wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - Adresat: Magazyn Point Of View nr 6 Apare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Kawęczyn 76, 05507 Słomczyn - info@pasazfoto.pl - Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) / o świadczenie następującej usługi (*)
- Data
- dane kontaktowe
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
(*) Niepotrzebne skreślić.

(15) Zgodnie z art. 38. ustawy z 30.05.2014 o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(i) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

(ii) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

(iii) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(iv) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

Data

(v) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(vi) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(vii) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

(viii) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

(ix) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(x) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

(xi) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(xii) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

(xiii) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

(IV) Polityka prywatności

(1) Klient składający zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych przez sklep w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnej reklamacji, zwrotu i następnych zamówień zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Ich zakres jest minimalny i niezbędny do ww. celów i nie są one przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

(2) Klient składający zamówienie wyraża zgodę na udostępnienie swojego adresu e-mailowego Grupie Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych przez sklep i Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu otrzymania ankiety z opinią o transakcji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Ich zakres jest minimalny i niezbędny do ww. celu i nie są one przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

(3) Dane osobowe w bazie sklepu są przetwarzane i wykorzystywane dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępnione innym podmiotom z wyjątkiem przewoźnika w celu dostarczenia zamówienia i ewentualnego operatora płatności w celu obsługi płatności ratalnej zamówienia, są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania ich udostępniania, przetwarzania, wykorzystywania i usunięcia zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

(4) Zgodnie z ustawą z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną sklep nie wyśle Klientowi materiałów marketingowych drogą elektroniczną bez jego zgody, a na jego prośbę zmodyfikuje bądź usunie jego dane osobowe. Klient niezależnie od możliwości złożenia zamówienia posiada możliwość zapisania się na wysyłany e-mailem biuletyn z materiałami marketingowymi (m.in. tj. promocje, nowości, bestsellery, zapowiedzi). Zapisanie się na niego jest dobrowolne i niepowiązane ze zgodą na żadną interakcję sklepu z Klientem, w szczególności z zawarciem umowy. Klient zapisany na biuletyn ma prawo samodzielnego wypisania się z niego i usunięcia swojego adresu e-mailowego z bazy jego adresatów poprzez kliknięcie w link w każdym biuletynie.

(5) Klient ma prawo poruszania się po sklepie bez identyfikacji danych osobowych.

(6) Sklep jest uczestnikiem programu "Zaufane Opinie" w ramach usługi świadczonej przez firmę Ceneo Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego) pod numerem KRS: 0000824430; NIP: 7292733054; REGON 385345522, adres siedziby: Grunwaldzka 182, 60166 Poznań, polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez użytkownika w sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie www.ceneo.pl opinii wyrażonych przez użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

(7) Klient dokonujący zakupu w sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mailowego, do Ceneo, oraz na przetwarzanie ich przez Ceneo wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wspomnianej w punkcie (6).

(8) Cookies

(i) Cookies to pliki z cyfr i liter załadowane na urządzenie (np. komputer, tablet, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej, które pozwalają jej na rozpoznanie użytkownika i zapamiętanie jego preferencji (np. języka), by nie musiał ustawiać ich za każdym razem, kiedy z niej korzysta.

(ii) Cookies używane w sklepie internetowym www.pasazfoto.pl:

(A) tymczasowe pliki związane z daną sesją: istnieją na urządzeniu do zamknięcia przeglądarki i pozwalają stronie zapamiętać, co wybrał użytkownik na poprzedniej stronie, by uniknął ponownego wpisywania informacji;

(B) informacje o ruchu na stronie: używane do dostarczania informacji o ruchu na stronie i sposobie jej wykorzystania przez użytkownika, wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie. Do zbierania tych danych używane są narzędzia Google Analytics.

(iii) Usuwanie cookies: standardowo oprogramowanie do przeglądania stron (np. Firefox, Internet Explorer) domyślnie dopuszcza umieszczanie cookies na urządzeniu. Użytkownik może zmienić dotyczące ich ustawienia, określając warunki przechowywania cookies i uzyskiwania przez nie dostępu do urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, by blokować automatyczną obsługę cookies bądź informować o zamieszczeniu ich na nim. Informacje o możliwości i sposobie obsługi cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Ograniczenie ich stosowania może wpłynąć na funkcje dostępne na stronie.

(iv) W sklepie cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o użytkowniku i jego śledzenia ani nie przechowują jego danych osobowych, pozwalających na personalną identyfikację użytkownika, i innych informacji.

(9) Administratorem i inspektorem danych osobowych jest firma Apare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi (XX wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego) pod numerem KRS: 0000824430; NIP: 7292733054; REGON 385345522; BDO: 000526831, adres siedziby: Reymonta 4, 93-491 Łódź.

(10)

(i) Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu (zwanymi dalej: „Użytkownikami”) będącego własnością spółki APARE sp. z o.o., znajdującego się pod adresem www.pasazfoto.pl (zwanym dalej „Serwisem”) oraz politykę plików cookies.

(ii) Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest APARE sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi (XX wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego) pod numerem KRS: 0000824430; NIP: 7292733054; REGON 385345522; BDO: 000526831, adres siedziby: Reymonta 4, 93-491 Łódź, adres poczty elektronicznej: info@pasazfoto.pl, numer telefonu: 501925140., zwany dalej „Administratorem”.

(iii) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

(iv) Pozyskiwanie informacji o Użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu odbywa się w następujący sposób:

(A) poprzez dane wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisie (w tzw. sidebarach, formularzach kontaktowych oraz innych formularzach na naszej stronie),

(B) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”), (C) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

(v) Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników, przy czym Serwis może zbierać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP, przeglądarka).

(vi) W serwisie wykorzystywany jest protokół szyfrowania komunikacji (SSL), którego celem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

(11)

(i) Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

(ii) Niniejsza strona internetowa www.pasazfoto.pl oraz wszystkie jej podstrony oraz subdomeny korzystają z plików cookies wyłącznie w celach: (a) tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć w jaki sposób używany jest Serwis oraz pomagają w jego rozwoju, (b) optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek, (c) mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści i form reklam,

wyświetlanych zarówno na stronie Serwisu jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej szczegółów: https://support.google.com/adwords/answer/2407785);

(iii) W związku z powyższym część danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z których korzystamy, do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za pomocą narzędzi, z których sam korzysta. Poniżej znajduje się lista partnerów z którymi współpracujemy:

(A) Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),

(B) Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

(C) Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

(D) Hotjar (administrator cookies: Hotjar Limited z siedzibą na Malcie),

(E) Smarsupp (administrator cookies: Smartsupp.com, s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej),

(F) Albacross (administrator cookies: Albacross Nordic AB z siedzibą w Szwecji.

(iv) Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

(A) sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

(B) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

(v) Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.pasazfoto.pl i jej podstron lub subdomen, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

(vi) W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.pasazfoto.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

(vii) Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.pasazfoto.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

(12)

(i) Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników są zapisywane po stronie serwera. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia wydajności hostingu.

(ii) Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać inne parametry takie jak czas nadejścia zapytania oraz wysłania odpowiedzi, napotkane błędy, informacja o adresie IP użytkownika oraz wykorzystywanej przez niego przeglądarce. Wszystkie zebrane dane

nie są powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis, a ich wykorzystanie ma na celu tylko i wyłącznie efektywne administrowanie serwerem.

(13)

(i) Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, o których mowa w § 1 ust. 4 powyżej, następuje wyłącznie w celu, w jakim niniejsze dane zostały wprowadzone przez Użytkownika Serwisu do Serwisu za uprzednią jego zgodą, w tym:

(A) w celu sporządzenia wyceny usługi i wysłania oferty handlowej,

(B) w celu obsługi zgłoszenia, kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika Serwisu,

(C) wypełniania przez Administratora obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,

(D) wypełniania przez Administratora prawnie usprawiedliwionych celów (np. prowadzenia działań marketingowych), realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, które dane dotyczą.

(ii) Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu są podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w § 4 ust. 1 powyżej oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, tj. podmioty obsługujące systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, usługi księgowe i prawne.

(iii) Na podstawie niniejszej Polityki Prywatności Administrator będzie gromadził część lub wszystkie z danych wymienionych niżej:

(A) imię i nazwisko,

(B) nazwę i adres firmy lub osoby ficzynej,

(C) numer telefonu kontaktowego,

(D) adres e-mail,

(E) adresy IP,

(F) adres www strony Użytkownika,

(G) informacje komplementarne, dotyczące prowadzonego przez Użytkownika biznesu.

(iv) Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby posiadające nadane przez Administratora upoważnienia.

(v) Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione odpowiednim organom państwa.

(vi) Zgromadzone dane Użytkowników będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych i regulacyjnych (w tym np. księgowo-rachunkowych) oraz niezbędne ze względu na usprawiedliwioną realizację celów wskazanych § 4 ust. 1.

(vii) Administrator kontaktować się będzie z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu.

(viii) Administrator jest odpowiedzialny za użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przekazanych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

(ix) Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 17 kwietnia 2016 r.

(x) Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

(xi) W razie wszelkich pytań, wątpliwości, zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących polityki prywatności, a także w przypadku realizacji uprawnień opisanych powyżej prosimy o kontakt info@pasazfoto.pl

(V) Postanowienia końcowe

(1) Zgodnie z art. 2. pkt. 5. ustawy z 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym przez kodeks dobrych praktyk rozumie się zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych. Klient może zapoznać się z nim w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

(2) Treść niniejszego regulaminu stanowi część treści umowy zawieranej między sklepem a Klientem i jest wiążąca dla jej stron od chwili uzgodnienia terminu realizacji zamówienia.

(VI) Recycling i informacja o kwestiach środowiskowych
INFORMACJA O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH
Informujemy, że w myśl ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888, z późn. zm.):
1) Opakowania stosowane przez Spółkę mogą obejmować opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, stali i aluminium, drewna, materiałów naturalnych i materiałów wielomateriałowych.
2) Spółka nie ma prawnego obowiązku i nie prowadzi zbiórki odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach.
3) Opakowania po produktach oferowanych przez Spółkę należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez ich umieszczenie w odpowiednim pojemniku na odpady lub przekazanie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z zasadami gospodarki odpadami obowiązującymi w przedsiębiorstwie lub zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym w Gminie.
4) Zabronione jest umieszczanie odpadów opakowaniowych w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów oraz zagospodarowanie zużytych opakowań po produktach oferowanych przez Spółkę w inny, niezgodny z przepisami prawnymi, sposób.

INFORMACJA O ZUŻYTYCH BATERIACH I AKUMULATORACH
Informujemy, że w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 Nr 79 poz. 666, z późn. zm.):
1) Sprzedawca detaliczny baterii i akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przekracza 25 m2, oraz sprzedawca hurtowy baterii i akumulatorów przenośnych jest obowiązany do przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego oraz sprzedawcy detalicznego, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie oraz przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory. Apare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest z tego obowiązku zwolniona.
2) Użytkownik końcowy może także przekazać zużyte baterie i akumulatory przenośne zbierającemu zużyte baterie lub akumulatory lub do miejsc odbioru.
3) Zabronione jest umieszczanie zużytych baterii i akumulatorów wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku.

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
Informujemy, że w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688, z późn. zm.):
1) Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2) Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3) Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
4) Zabronione jest zbieranie niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
• dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
• prowadzącym zakład przetwarzania;
• odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5) Zabronione jest umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

6) Zużyty sprzęt można także przekazać do uprawnionych punktów zbierania, w szczególności do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z zasadami gospodarki odpadami obowiązującymi w przedsiębiorstwie lub zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym w Gminie.

7) Zagospodarowanie przez gospodarstwa domowe zużytego sprzętu, w sposób zgodny z przepisami prawa, pełni ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu.

Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji punktów zbierania, w tym godzin ich otwarcia powinny zostać udostępnione przez Urząd Gminy.

Informacja dla użytkowników o prawidłowych zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

• Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie - dotyczy sprzętu tego samego rodzaju i pełniącego tą samą funkcję.
• Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie (pow. sprzedaży sprzętu pow. 400 m2) sprzedającym urządzenia bez konieczności kupowania nowego.

·       Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy..

·       Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

·       Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
Symbol selektywnego zbierania zużytego sprzętu

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. PAMIĘTAJMY:

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.