Regulamin sklepu

(I) Postanowienia ogólne

(1) Sklep internetowy www.pasazfoto.pl należy do firmy Alamak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi (XX wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego) pod numerem KRS: 0000639553, NIP: 7292712879, REGON: 365522537, adres siedziby: Reymonta 4, 93-491 Łódź, adres poczty elektronicznej: info@pasazfoto.pl, numer telefonu: 501 009 185.

(II) Składanie i realizacja zamówienia

(1) Klient oświadcza, że przeczytał i zaakceptował niniejszy REGULAMIN przed złożeniem zamówienia.

(2) Głównym sposobem porozumiewania się obsługi sklepu z Klientem jest poczta elektroniczna.

(3) Klient składa sklepowi propozycję zawarcia umowy poprzez złożenie zamówienia, co jest informacją o jego zamiarze. Sklep wysyła Klientowi e-mail z danymi w celu ich weryfikacji po złożeniu zamówienia poprzez witrynę internetową, co nie jest wiążące i tożsame z zawarciem umowy. Sklep przyjmuje ofertę Klienta w postaci złożonego zamówienia poprzez zawarcie z nim umowy w chwili uzgodnienia terminu jego realizacji. Zawartość witryny internetowej nie jest podstawą do traktowania jej jako oferty w rozumieniu KC.

(4) Wiążące dla stron umowy zawieranej między sklepem a Klientem są opis i zawierająca podatki cena brutto w złotówkach kupionego produktu w jego karcie w chwili składania zamówienia z wyjątkiem pomyłki w rażącej niezgodności z rzeczywistością.

(5) Klient ma prawo modyfikacji zamówienia do chwili jego wysyłki.

(6) Klient udziela zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy (skorzystanie z treści cyfrowych powoduje utratę 14-dniowego prawa odstąpienia od umowy).

(7) Termin realizacji zamówienia to ewentualny czas oczekiwania na płatność za zamówienie + dostępność (dni robocze) kupionego produktu w jego karcie w chwili składania zamówienia jako niewiążąca dla stron umowy, szacunkowa informacja o wprowadzeniu go na stan magazynowy + czas doręczenia przesyłki.

(8) Klient potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

(9) Sklep wystawia Klientowi fakturę pro forma na jego prośbę.

(10) Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji nieopłaconego zamówienia po 7 dniach od wysłania e-maila z numerem konta bankowego po skompletowaniu zamówienia.

(11) Klient zgłasza sklepowi błąd w dowodzie sprzedaży w ciągu 10 dni kalendarzowych od jego wystawienia.

(12) Sklep oferuje następujące formy płatności w formularzu zamówienia:

(i) pobranie gotówką do 15000 zł kurierowi firmy 7 / UPS przy odbiorze przesyłki z produktem (koszt dostawy krajowej: 30.00 zł);

(ii) przedpłata na konto bankowe sklepu do 7 dni od otrzymania e-maila z jego numerem po skompletowaniu zamówienia (koszt dostawy krajowej: 20.00 zł);

(iii) przedpłata na konto bankowe sklepu do 7 dni od otrzymania e-maila z jego numerem po skompletowaniu zamówienia przy dostawie zagranicznej (koszt dostawy zagranicznej: uzgadniany po złożeniu zamówienia wg cennika firmy kurierskiej);

(iv) przelew z odroczonym terminem płatności dla odbiorców instytucjonalnych po uzgodnieniu (koszt dostawy krajowej: 20.00 zł);

(v) kredyt w systemie Santander Consumer Bank (koszt dostawy krajowej: przy kredycie na 100% wartości zamówienia w zależności od wyboru jednej z nw. form dostawy – 20.00 zł; przy wpłacie własnej w zależności od wyboru jednej z ww. form płatności – 20.00 zł / 30.00 zł).

(vi) zapłata kartą kredytową lub e-przelewem - Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

(13) Sklep oferuje następujące formy dostawy i jej uiszczane przez Klienta koszty w formularzu zamówienia:

(i) dostawa firmą kurierską 7 / UPS (koszt dostawy krajowej w zależności od wyboru jednej z ww. form płatności: 20.00 zł / 30.00 zł);

(ii) dostawa zagraniczna firmą kurierską po przedpłacie na konto bankowe sklepu po otrzymaniu e-maila z jego numerem po skompletowaniu zamówienia (koszt dostawy zagranicznej: uzgadniany po złożeniu zamówienia wg cennika firmy kurierskiej).

(14) Zgodnie z ustawą z 29.07.2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Klient ma prawo zwrotu zużytego sprzętu do sklepu, w którym kupił produkt elektryczny bądź elektroniczny tego samego rodzaju, poprzez wysyłkę na swój koszt po uzgodnieniu na adres siedziby sklepu.

(III) Gwarancja, reklamacja, zwrot

(1) Sklep ma obowiązek dostarczyć rzecz bez wad.

(2) Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich"), jak również poprzez unijną platformę internetową ODR (online dispute resolution) dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(3) Gwarancji na sprawność kupionego produktu podczas jej biegu udziela producent, importer bądź sprzedawca.

(4) W przypadku wadliwości kupionego produktu podczas biegu gwarancji serwis dokona bezpłatnej naprawy gwarancyjnej po przedłożeniu wystawionego Klientowi przez firmę Alamak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oryginału dowodu sprzedaży.

(5) Serwis ma prawo odmowy wykonania bezpłatnego serwisu gwarancyjnego po przedłożeniu ww. dokumentu niekompletnego bądź zmienionego po zakupie produktu przez Klienta od firmy Alamak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k..

(6) Serwis zamiast naprawy wadliwego produktu ma prawo jego wymiany na inny sprawny produkt tego samego rodzaju o co najmniej takiej samej jakości jak przed usterką.

(7) Przed naprawą serwisową odpowiedzialnością Klienta jest zarchiwizowanie, przetrzymywanie kopii zapasowych programów komputerowych i danych oraz powtórne ich wprowadzenie po naprawie serwisowej.

(8) Gwarancja na kupiony produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności kupionego produktu z umową ani nie narusza jego praw wynikających z właściwego obowiązującego państwowego prawa jak również praw w stosunku do firmy Alamak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wynikających z umowy kupna-sprzedaży.

(9) W przypadku braku właściwej państwowej legislacji gwarancja staje się środkiem prawnym dla Klienta i firma Alamak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za uboczne bądź incydentalne szkody wynikające z naruszenia zarówno ściśle określonej jak i dorozumianej gwarancji dla kupionego produktu.

(10) Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium RP.

(11) Reklamację należy złożyć na piśmie, wraz z którym należy dostarczyć reklamowany produkt na adres siedziby magazynu sklepu: Magazyn Point Of View nr 6 Alamak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. - Kawęczyn 76, 05507 Słomczyn. Reklamację można złożyć również pod adresem poczty elektronicznej: info@pasazfoto.pl. Pismo powinno zawierać imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej Klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, żądania Klienta i wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Sklep rozpatruje reklamację do 14 dni od jej otrzymania w prawidłowej postaci i wysyła odpowiedź na nią na podany przez Klienta adres bądź adres poczty elektronicznej.

(12) Zgodnie z art. 27. ustawy z 30.05.2014 o prawach konsumenta konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

(13) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, Magazyn Point Of View nr 6 Alamak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. - Kawęczyn 76, 05507 Słomczyn - info@pasazfoto.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: http://www.pasazfoto.pl/contact_us.php. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem bankowym na wskazany przez Państwa rachunek w Polsce. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

(14) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten można wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: Magazyn Point Of View nr 6 Alamak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. - Kawęczyn 76, 05507 Słomczyn - info@pasazfoto.pl
- Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) / o świadczenie następującej usługi (*)
- Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

(15) Zgodnie z art. 38. ustawy z 30.05.2014 o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(i) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

(ii) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

(iii) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(iv) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

(v) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(vi) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(vii) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

(viii) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

(ix) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(x) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

(xi) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(xii) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

(xiii) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

(IV) Polityka prywatności

(1) Klient składający zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych przez sklep w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnej reklamacji, zwrotu i następnych zamówień zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Ich zakres jest minimalny i niezbędny do ww. celów i nie są one przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

(2) Klient składający zamówienie wyraża zgodę na udostępnienie swojego adresu e-mailowego Grupie Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych przez sklep i Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu otrzymania ankiety z opinią o transakcji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Ich zakres jest minimalny i niezbędny do ww. celu i nie są one przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

(3) Dane osobowe w bazie sklepu są przetwarzane i wykorzystywane dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępnione innym podmiotom z wyjątkiem przewoźnika w celu dostarczenia zamówienia i ewentualnego operatora płatności w celu obsługi płatności ratalnej zamówienia, są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania ich udostępniania, przetwarzania, wykorzystywania i usunięcia zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

(4) Zgodnie z ustawą z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną sklep nie wyśle Klientowi materiałów marketingowych drogą elektroniczną bez jego zgody, a na jego prośbę zmodyfikuje bądź usunie jego dane osobowe. Klient niezależnie od możliwości złożenia zamówienia posiada możliwość zapisania się na wysyłany e-mailem biuletyn z materiałami marketingowymi (m.in. tj. promocje, nowości, bestsellery, zapowiedzi). Zapisanie się na niego jest dobrowolne i niepowiązane ze zgodą na żadną interakcję sklepu z Klientem, w szczególności z zawarciem umowy. Klient zapisany na biuletyn ma prawo samodzielnego wypisania się z niego i usunięcia swojego adresu e-mailowego z bazy jego adresatów poprzez kliknięcie w link w każdym biuletynie.

(5) Klient ma prawo poruszania się po sklepie bez identyfikacji danych osobowych.

(6) Sklep jest uczestnikiem programu "Zaufane Opinie" w ramach usługi świadczonej przez firmę Ceneo Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego) pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470, adres siedziby: Grunwaldzka 182, 60166 Poznań, polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez użytkownika w sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie www.ceneo.pl opinii wyrażonych przez użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

(7) Klient dokonujący zakupu w sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mailowego, do Ceneo, oraz na przetwarzanie ich przez Ceneo wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wspomnianej w punkcie (6).

(8) Cookies

(i) Cookies to pliki z cyfr i liter załadowane na urządzenie (np. komputer, tablet, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej, które pozwalają jej na rozpoznanie użytkownika i zapamiętanie jego preferencji (np. języka), by nie musiał ustawiać ich za każdym razem, kiedy z niej korzysta.

(ii) Cookies używane w sklepie internetowym www.pasazfoto.pl:

(a) tymczasowe pliki związane z daną sesją: istnieją na urządzeniu do zamknięcia przeglądarki i pozwalają stronie zapamiętać, co wybrał użytkownik na poprzedniej stronie, by uniknął ponownego wpisywania informacji;

(b) informacje o ruchu na stronie: używane do dostarczania informacji o ruchu na stronie i sposobie jej wykorzystania przez użytkownika, wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie. Do zbierania tych danych używane są narzędzia Google Analytics.

(iii) Usuwanie cookies: standardowo oprogramowanie do przeglądania stron (np. Firefox, Internet Explorer) domyślnie dopuszcza umieszczanie cookies na urządzeniu. Użytkownik może zmienić dotyczące ich ustawienia, określając warunki przechowywania cookies i uzyskiwania przez nie dostępu do urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, by blokować automatyczną obsługę cookies bądź informować o zamieszczeniu ich na nim. Informacje o możliwości i sposobie obsługi cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Ograniczenie ich stosowania może wpłynąć na funkcje dostępne na stronie.

(iv) W sklepie cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o użytkowniku i jego śledzenia ani nie przechowują jego danych osobowych, pozwalających na personalną identyfikację użytkownika, i innych informacji.

(9) Administratorem danych osobowych jest firma Alamak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi (XX wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego) pod numerem KRS: 0000639553, NIP: 7292712879, REGON: 365522537, adres siedziby: Reymonta 4, 93-491 Łódź.

(V) Postanowienia końcowe

(1) Zgodnie z art. 2. pkt. 5. ustawy z 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym przez kodeks dobrych praktyk rozumie się zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych. Klient może zapoznać się z nim w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

(2) Treść niniejszego regulaminu stanowi część treści umowy zawieranej między sklepem a Klientem i jest wiążąca dla jej stron od chwili uzgodnienia terminu realizacji zamówienia.